For TYROLIT er overholdelse av gjeldende miljøregler en selvfølge. På flere områder går virksomheten frivillig og bevisst lengre enn minstekravene.

Slipeverktøy/slitedeler

 
I tråd med bærekraftprinsippet og vårt sterke samfunnsansvar, og vår omtanke for  til kundene velger TYROLIT-konsernet å frivillig holde seg til grenseverdier og forbudene i disse direktivene. Maskinene fra TYROLIT overholder samtlige krav i EUs maskindirektiv (2006/42/EF), vi er blitt evaluert for overholdelse av direktivet og har mottatt CE-merket. Ifølge direktivet hører verktøyene som brukes i maskinene, som våre bundede slipemidler, verken til selve maskinen eller til det tilhørende utskiftbare utstyret. Verktøy faller derfor utenfor direktivets anvendelsesområde og trenger derfor ikke CE-merking. TYROLIT legger likevel fram all nødvendig informasjon for riktig og sikker bruk av de bundede slipemidlene.

For slitedeler faller verken inn under WEEE-direktivet 2002/96/EG som elektro- og elektronikkapparat eller under RoHS-direktivetr 2015/863/EU om begrensning av bruken av bestemte farlige stoffer i slike apparater.

Siden slipeverktøy ikke inngår i produktene de fremstilles med, gjelder heller ikke bestemmelsene i GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), som retter seg mot bilbransjen.

Heller ikke byggeproduktforordningen (BauPVo, EU-forordning nr. 305/2011) gjelder for TYROLIT-s produkter, siden de ikke er permanent installert i byggverk eller utgjør en del av slike. 

 

Maskiner

Maskiner fra TYROLIT overholder alle krav i EUs maskindirektiv  (2006/42/EF). De evaluer es i henhold til direktivet og utstyres med CE-merket.

Ifølge direktivet hører verktøyene som brukes i maskinene, som bundede slipemidler, verken til selve maskinen eller til det tilhørende utskiftbare utstyret. Verktøy faller derfor utenfor dirketivets anvendelsesområde og trenger derfor ikke CE-merking.

TYROLIT legger likevel fram all nødvendig informasjon for riktig og sikker bruk av de bundede slipemidlene.

Reach

 

For å imøtekomme kravene og bestemmelsene i REACH-forordningen ble det opprettet en sentral stilling i TYROLIT-konsernet med ansvar for å sikre en kontinuerlig overholdelse av REACH.

Mer om Reach

 

Frivillig produktinformasjon

 

For å sikre størst mulig transparens knyttet til innholdsstoffene i samtlige av våre produkter og til informasjon som gjelder sikkerheten, tilbyr TYROLIT en åpen plattform for frivillig produktinformasjon.

 

Sikkerhetsdatablader