I 2007 trådde en ny kjemikalieforordning i kraft, kalt ECHA - Legislation . Denne omhandler registreringen, evalueringen og godkjenningen av kjemikalier (REACH).

Artikkel 5 i REACH-forordningen ("No Data No Market") fastslår at ingen stoffer som ikke er registrert av det europeiske kjemikalieorganet ECHA i Helsinki, kan fremstilles i medlemsstater i EU eller i andre land som har undertegnet EØS-avtalen, eller importeres fra tredjeparter til EU. Denne bestemmelsen gjelder for stoffer enkeltvis, og for stoffer som inngår som del av en sammensetning eller et produkt. 

Et viktig punkt her er at klassiske slipemidler ifølge REACH regnes som produkter. Stoffer i produkter skal da registreres hvis stoffet tilsiktet frigjøres ved bruk av produktet.

Ved bruk av slipeprodukter blir det imidlertid ikke frigjort stoffer. Dette støttes også av FEPA (Federation of European Producers of Abrasives). 

TYROLIT-produkter – spesielt bundede konvensjonelle slipemidler – betraktes altså ikke som stoffer eller sammensetninger, men som produkter med utilsiktet frigjøring. For slike kreves det ikke at sikkerhetsdatablad presenteres. I tanke på optimal kundehåndtering og størst mulig transparens har TYROLIT frivillig besluttet, med henvisning til sikkerhetsdatabladene iht. REACH, å utarbeide produktinformasjon. Disse finnes tilgjengelig ved behov.

Informasjonsplikt

TYROLIT har – som produsent og leverandør av produkter – informasjonsplikt overfor egne råstoffleverandører og kundene.

Som leverandør av produkter er firmaet TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. forpliktet til å informere kundene sine om spesielt bekymringsverdige stoffer (SVHC = substances with very high concern) som forekommer i en konsentrasjon på mer enn 0,1 % i artiklene.

Det bekreftes herved at produktene som TYROLIT fremstiller, ikke inneholder stoffer på kandidatlisten (til enhver tid oppdatert) i en konsentrasjon over på 0,1 % iht. artikkel 59(1) i EU-forordning nr. 1907/2006 (REACH).

Den aktuelle SVHC-kandidatlisten kan hentes via følgende nettadresse: ECHA - candidate list

Tyrolit er forpliktet til aktivt å informere overfor våre leverandører om tilsiktet bruk iht. artikkel 34 og 37. I tillegg vil TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. stille nødvendig informasjon til rådighet som gir produsenten eller leverandøren mulighet til å utarbeide et eksponeringsscenario knyttet til bruken av stoffet, til bruk i sikkerhetsrapporten for stoffet.

Iht. artikkel 33 i EU-forordning nr. 1907/2006 (REACH) skal produsenten av et produkt informere om innholdet av et stoff på kandidatlisten (til enhver tid oppdatert ECHA - candidate list) iht. artikkel 59 (1) i det leverte produktet eller forpakningen overstiger 0,1 %.

Hvis dette er tilfellet, skal leverandøren minst opplyse om navnet på det aktuelle stoffet og valgfritt legge til informasjon om sikker bruk av produktet.

Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig ved den første leveransen fra TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G.

 

 

For å imøtekomme kravene og bestemmelsene i REACH-forordningen ble det opprettet en sentral stilling i TYROLIT-konsernet med ansvar for å sikre en kontinuerlig overholdelse av REACH.

 

Birgit Lung
Officer responsible for chemicals / REACH
Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G.
Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz / Østerrike
Tlf.: +43-5242-606-2735
Mobil: +43-664-8220-074
Faks: +43-5242-606-12735
E-post: birgit.lung@Tyrolit.com